back

Framåt tillsammans - vår vision & affärsidé

eventuell_familjebild 

Det uthålliga familjeägandet har tillfört Bergendahls stabilitet för utveckling, förnyelse och starka värderingar. Det kallar vi Bergendahlsandan! Ett begrepp för sammanhållningen och gemenskapen mellan ägare och medarbetare, som över årtionden utvecklats till en positiv företagskultur i en god arbetsmiljö.

Den snart 100-åriga ägartraditionen inom familjen Bergendahl förvaltas av dagens ägare Elisabeth och barnen Sophia och Carl-Mikael, som alla är aktiva i företagets bolag och styrelse.

Visionen är att Bergendahls skall uppnå och bibehålla en resultat- och avkastningsnivå som överträffar konkurrenternas, samt uppfattas som mest attraktivt av kunder, medarbetare och övriga intressenter.

Visionen avspeglas i affärsidén att Bergendahls är en familjeägd koncern som är en aktiv ägare av företag inom konsumentnära handel.

Strategin för att nå visionen innebär;

att den dominerande driftsformen för detaljhandelsverksamheten skall vara egenägd detaljhandel inom segment ”value for money”.

att koncernen skall bedriva detaljhandelsverksamhet med stöd av egenägd partihandel/inköpsverksamhet, vilket förutsätter en hög grad av integration mellan partihandel och detaljhandel.

Organisation

Bergendahls är en decentraliserad koncern där varje affärsområde har ett tydligt ansvarsområde baserat på ägarnas strategiska inriktning.
Moderbolagets styrelse ansvarar för den övergripande inriktningen i form av strategiska och finansiella ramar, men varje affärsområde har en egen styrelse med externa ledamöter som kan fatta självständiga beslut om t ex investeringar och strategiska vägval. Ett tydligt familjeägande i samarbete med externa rådgivare har under årens lopp blivit en viktig framgångsfaktor för Bergendahls.

Våra långsiktiga mål

Vårt arbete med att nå visionen bygger på följande hörnstenar:

Tydliga värderingar förankrade i en stark företagskultur
Alla medarbetare skall vara väl bekanta med våra värderingar.

Högt anseende och starkt varumärke
Vi skapar ett högt anseende genom goda affärer och respekteras för det vi gör. Vår profil som arbetsgivare skall vara stark och vi skall vara en plattform för god entreprenörsanda och utveckling. Bergendahls skall som övergripande varumärke för koncernen tillföra dess verksamheter en extra dimension av långsiktighet och kvalitet. Våra verksamheter skall ha starka varumärken och en tydlig position präglad av ”value for money”.

God samhällsmedborgare
Vårt CSR-arbete skall vara förankrat i den löpande verksamheten och med inriktning mot främst miljö och arbetsvillkor där vi verkar. Vi skall vara kända för att främja formgivning, konst och kultur, bland annat genom de egna medarbetarnas intresse och förmåga.